top of page

GENERELLE VILKÅR FOR LEIE

I ALFAZ DEL SOL 1

 

 

Generelt om leiebetingelser

På vegne av huseier er Alfaz del Sol Services S.L., heretter

utleier, engasjert som formidler av leiligheter for utleie til

ferie og fritidsformål. De faste eiendommer som omfattes

av denne kontrakt, benyttes utelukkende til sesongutleie

og da kun for det tidsrom som er avtalt i leiekontrakten

og for øvrig i henhold til pkt. 5 i Leiebetingelser.

Eiendommer kan ikke benyttes til noen form for

forretningsvirksomhet. Bruken av lokalene kan ikke

endres med mindre utleierens skriftlige samtykke

innhentes på forhånd.

 

Avtaleinngåelse

Leieforholdet er regulert gjennom leieavtale i henhold til

Spansk lovgivning. Spansk leieavtale (norsk kopi) skal være

signert forut for leieforholdet. 

 

Bestillinger, pris og betaling

Bestilling av leilighet kan enten skje via internett, e-post, telefon

eller brev, og er å anse som bindende fra det tidspunktet den er foretatt.

Prisen som er oppgitt dekker leie av leiligheten i den avtalte perioden

eksklusiv vann, strøm og renhold etter avreise. Ekstra utstyr og tjenester

som bestilles i forbindelse med oppholdet kommer i tillegg.

Opphold på inntil 4 uker skal være forhåndsbetalt forut for oppholdet.

Det må skje senest 2 uker før leieperioden begynner dersom det ikke

foreligger særskilt avtale. For opphold med varighet utover 4 uker

forfaller neste 4 ukers periode til betaling 1 uke forut for perioden.

Såfremt betalingsbetingelsene ikke overholdes, kan utleier uten varsel

annullere leieavtalen. Alfaz del Sol Services betrakter manglende betaling

som misligholdelse av avtalen.

Utleier vil dog om mulig innen opphevelse gjøres gjeldende, varsle dette

overfor leietaker.

Dersom leietager ikke overholder sine plikter under leieperioden, er

utleier berettiget til å kreve dagmulkt tilsvarende to ganger daglig leie

for hver dag fra leieperiodens utløp til utleier har fraflyttet eiendommen

i tråd med sine forpliktelser etter kontrakten. 

 

Deltakerantall 

Leiligheten kan ikke beboes av flere personer enn det som er oppgitt i salgsmateriell og avtalt ved bestilling.  

 

Leieperiode

Leieperioden løper normalt fra kl. 15.00 ankomstdag med innsjekk og nøkkeloverlevering mellom kl. 15.00 - 17.00 til kl. 10.00 på avreisedag. For ankomst og avreise utover disse tider må det gjøres særskilt avtale. 

Leieforholdet gjelder i den periode som er avtalt på leietidspunktet, og perioden kan ikke kreves forlenget av den enkelte part. Ved leieperiodens utløp plikter leietager å forlate leiligheten i samme stand som da utleier overtok rådigheten over eiendommen.  

 

Sengetøy og håndklær

Leiligheten er utstyrt med sengetøy og håndklær i henhold til det antall beboere som det er oppgitt i bekreftelsen.  Håndklær til bruk ved bassenget og stranden må medbringes.

 

Skatter og valuta

Alle priser og betalinger for opphold og tilhørende tjenester beregnes i Euro. Ved endringer i forhold til omregnet beløp til Norske kroner på grunn av endringer i valutakurs er det beløp oppgitt Euro som gjelder. I tilfelle prisstigninger, økte skatter og avgifter forbeholder Alfaz del Sol Services seg retten til å øke avtalt leiebeløp.

Evt. endringer skal varsles i god tid og dokumenteres. 

 

Endring og avbestilling

Endring av leieperiode kan skje inntil 4 uker forut for opprinnelig ankomstdato.

For avbestillinger senere enn 8 uker før ankomst påløper det 10 % av avtalt leiebeløp og minimum 50 euro.

For avbestilling senere enn 4 uker før ankomst påløper det 50 % av avtalt leiebeløp.

For avbestilling senere enn 1 uke for ankomst påløper 100 % av avtalt leiebeløp for inntil 4 uker.

Dersom leietager ønsker å si opp kontrakten (leieavtalen) etter at perioden har startet, gjelder 4 ukers oppsigelse.

 

Avbestilling i tilfelle sykdom

Alle leiepriser som er oppført er nettopriser som ikke inneholder noen form for avbestillingsbeskyttelse.

Vi oppfordrer derfor våre kunder til å tegne egen reise- og avbestillingsforsikring.

 

Skader inventar og utstyr
Leietakeren skal avlevere leiligheten i samme stand som ved overleveringen, med unntak av alminnelig forringelse som følge av slitasje. Leietakeren er overfor eier ansvarlig for de skader på leiligheten og/eller dets inventar som oppstår i løpet av leieperioden, og som forvoldes av leietakeren selv, eller andre, som av leietakeren har fått adgang til leiligheten. Skader på leiligheten og/eller dets inventar som oppstår i løpet av leieperioden, skal straks og uten ugrunnet opphold, meddeles til resepsjonen i Alfaz del Sol.

 

Lokale regler - husordensregler

Oppholde i leiligheten og tilhørende fellesområder er underlagt gjeldende ordensregler for

Sameiet Alfaz del Sol I/II. Fullstendige husordensregler forefinnes i leiligheten eller i resepsjonen. 

 

Støy

I tidsrommet kl. 23.00 – 07.00 er det forbudt med aktiviteter som medfører bråk eller forstyrrer naboene.

 

Husdyr og allergi

Det er ikke tillatt å ha selskapsdyr i leiligheten. Utleier kan likevel ikke garantere for at det ikke tidligere har oppholdt seg husdyr i leiligheten.

 

Bruk av svømmebasseng og boblebad

Ved bruk av svømmebasseng/boblebad må man vise hensyn til andre.

 

Bassengeregler:

Barn under 12 år må være i følge med voksen

Boblebadene er relax-område

Siestatiden er mellom 1400-1700

Stuping og hopping er ikke tillatt.

Mat er ikke tillatt, men man kan ta med drikke i plastflasker eller bokser

Portene til bassengområdene må låses

Ved opphold i svømmebasseng og boblebadet skal det brukes riktige klær. Påbudt med dusj før bruk av basseng

 

Avfall skal alltid kastes i lukkede søppelposer eller tilsvarende system. Søppelposene skal utelukkende kastes i de fremsatte søppelcontainere på Servicesenteret.

Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser. For leiligheter som har garasjeplasser følger dette leieavtalen. Særskilte regler gjelder for bruk av garasjeplass.

Utvendig tørk av tøy kan kun henges på stativer som ikke er høyere enn rekkverket på terrassen/balkong. Lufting av tøy må ikke skje på rekkverket.

Ballspill er ikke lov innenfor området. Offentlig lekeplass forefinnes ved siden av anlegget

 

Røyking

Det er ikke tillatt med røyking i leiligheten. 

 

Tekniske installasjoner

I mange leiligheter finnes det vaske- og oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, video, fjernsyn, parabolantenne, radio, dypfryser, tørketrommel, telefon, og lignende fasiliteter. Utstyr for den enkelte leilighet er spesifisert i bekreftelse. Siden utstyr står gratis til rådighet for leietakeren, kan leietaker ikke gjøre krav gjeldende ved kortvarige, uforutsette forstyrrelser, skader og utfall.

 

Omfang

Ved bestilling av andre tjenester som for eksempel fly og leiebil, gjelder det enkelte selskaps vilkår og avtaler. Alfaz del Sol har ikke ansvar for andre deler av reisen enn det som omfattes av Leieavtalen.

 

Mangler, reklamasjon og avhjelping

Beboer plikter å kontrollere at inventar i henhold til inventarliste forefinnes ved ankomst. Avvik mot inventarliste skal meldes til resepsjonen snares og senest dagen etter ankomst. Brekkasje under oppholdet må påregnes erstattet.

 

Ombytting
Utleier forbeholder seg retten til å ombytte utleieobjektet som er beskrevet i kontrakten. Leilighetsbyttet vil da være av tilsvarende eller høyere kvalitet uten at prisen endres.

 

Ansvarsfritakelse

Leietager fritar utleier og formidler for ethvert ansvar for skader på ting eller personer som er en direkte følge av bruken av den utleide eiendom. Leietager påtar seg alt sivilt og strafferettslig ansvar for slike skader. 

Leietager plikter å gi utleier umiddelbar underretning om alle unormale forhold eller hendelser som kan tenkes å ha innvirkning på de utleide eiendommer med tilhørende møbler og utstyr. 

Leilighetene leies ut i den rekkefølge de reserveres. Vi tar forbehold om billed- og trykkfeil.

 

Fremleie og andre rettigheter

Leietager gir med dette avkall på enhver rett til å overdra rettigheter og plikter etter denne kontrakt, samt muligheten for hel eller delvis fremleie av eiendommene. Slike disposisjoner kan kun foretas dersom utleier gir sitt skriftlige samtykke. Leietager plikter å levere boligens nøkler tilbake til utleier på dagen for kontraktens utløp. 

Leietager gir med dette også avkall på den forkjøpsrett som følger av Lov om utleie av byeiendommer

av 24. november 1994 nr. 29 (Ley de Arrendamientos Urbanos) § 31, jfr. § 25.

 

Lovregime og jurisdiksjon

Rettighetsforholdet mellom avtalepartene fastlegges primært gjennom denne kontrakt og Lov om utleie av byeiendommer av 24. november 1994 nr. 29 (Ley de Arrendamientos Urbanos). Subsidiært kommer Sivilloven til anvendelse. Kontrakten etterleves og fortolkes etter spansk rett. Tvister om fortolkningen og etterlevelsen av kontrakten underlegges de kompetente domstoler i Benidorm.

 

ALFAZ DEL SOL SERVICES, S.L.

03580 Alfaz del Pi, Spania

 

Vilkår for leie i Alfaz del Sol

 

 

©Alfaz del Sol Services s. 1. mai 2007

 

 

 

Fakturainformasjon:

 

SPE KS PROPERTY S.L.

Urb. Plaza del Sol s/n

03580 - Alfaz del Pi (Alicante)

 

C.I.F /skattenr.: B64609472

 

Telefono: 0034 966 860 759

Email: alfazdelsol@selvaagbolig.no

 

logo_4832c1c79a.png
CHECK AVAILABILITY
bottom of page